Recht

Gegevensbescherming

Cookies

Onze websites maken af en toe gebruik van cookies wanneer u ze bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen. Ze helpen om onze dienst gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken. We gebruiken een cookie uitsluitend om uw voorkeurstaal te onthouden. Wachtwoorden worden niet in cookies opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde sessiecookies. Zodra u na uw bezoek uitlogt, worden ze automatisch gereset. Wanneer u de sessie beëindigt door uw browser te sluiten, wordt de cookie gedurende een bepaalde periode opgeslagen en vervolgens overschreven of verwijderd door de client (bv. uw pc of tablet). Onze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Webtracking

Gegevens op onze websites worden in gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen met behulp van web-controlling technologieën, uitsluitend voor optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt; de gegevens worden echter uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens die geassocieerd zijn met de drager van het pseudoniem. U kunt uw browser zodanig configureren dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden aangemaakt, zodat u ze indien nodig kunt weigeren. U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door middel van de juiste instellingen in uw browser. Dat kan echter betekenen dat u niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het IP-adres van de gebruiker wordt verborgen en maakt het niet mogelijk om conclusies te trekken over bezoekers van de website.

Verwerking van persoonsgegevens met uw toestemming

We vragen u om uw naam, adres en e-mailadres in te vullen in een bestelformulier, zodat we u de publicaties of nieuwsbrieven kunnen sturen die u op onze website besteld heeft. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om u de gewenste informatie te sturen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Door uw gegevens (naam, adres, e-mailadres) in het formulier in te vullen en het vakje aan te kruisen, stemt u ermee in dat we de gegevens opslaan en gebruiken om u de gevraagde informatie te sturen. De toestemming wordt vrijwillig gegeven. Het niet verlenen van die toestemming heeft geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, worden opgeslagen totdat u uw abonnement stopzet. U kunt uw toestemming te allen tijde met rechtskracht voor de toekomst jegens Commerzbank AG intrekken.

Verwerking van persoonsgegevens op basis van legitieme belangen

Indien u ons geen toestemming heeft gegeven uw gegevens op te slaan, te gebruiken en openbaar te maken, kunnen we uw persoonsgegevens toch verwerken indien dat in het legitieme belang van de bank of een andere persoon is en dat legitieme belang zwaarder weegt dan eventuele nadelige gevolgen voor de persoon. In dit verband verwerken we persoonsgegevens van onze klanten, werknemers en andere personen (indien van toepassing) om onze diensten te verlenen en onze zakelijke activiteiten uit te voeren, om kredietanalyses uit te voeren, om onze diensten, producten, bedrijfsprocessen en omgeving te verbeteren en te optimaliseren (onder meer door cloudservicepartners in te schakelen of anderszins), voor marketing en bedrijfsontwikkeling, voor onderzoek en ontwikkeling, om rechtsvorderingen en andere geschillen in te dienen en te beheren, om de veiligheid van bedrijfsmiddelen en personen ter plaatse te waarborgen, om fraude, misbruik van diensten en andere criminele handelingen te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en voor risicobeheer binnen de Commerzbank Group. We gebruiken geavanceerde technologie met de hoogste veiligheidsnormen van onze cloudservicepartners om de diensten, gebaseerd op de bovenstaande doeleinden, zo snel mogelijk op een kwalitatief hoogstaande manier aan de individuen te leveren, zodat we ervan overtuigd zijn dat deze legitieme belangen zwaarder wegen dan eventuele nadelige gevolgen voor het individu.

Disclaimer

De Commerzbank AG helpt u bij de inhoud, informatie en toegang tot diverse bankdiensten van companyworld.

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gekopieerd, niet in zijn geheel en ook niet gedeeltelijk, niet aan derden worden doorgespeeld en ook niet worden gepubliceerd. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor klanten die in een van de volgende landen van de Europese Unie woonachtig zijn: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Met name klanten uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben geen toegang tot deze inhoud. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie; dit geldt met name voor productinformatie, onderzoeken of andere publicaties of ter beoordeling van obligatiecertificaten.

Deze inhoud zal geen individuele investeringsadviezen bevatten en ook geen uitnodigingen om u in te schrijven, noch een aanbod voor aankopen of verkopen van obligatiecertificaten of andere financiële middelen. Het is vooral bedoeld om de individuele investeringskeuze van de klant te vergemakkelijken; het is geen substituut voor advies over een bepaalde investeerder of investering. Neem contact op met uw investeringsadviseur indien u zulk advies wenst. Het enige wettelijk bindende document voor nieuwe emissies en investeringsfondsen is de desbetreffende verkoopprospectus.

Ondanks dat de Commerzbank AG de grootst mogelijke zorg aan de informatie verschaft, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid, relevantie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling en economische informatie, wisselkoersen, prijzen, indexen, algemene marktinformatie, taxaties, schattingen en andere beschikbare informatie. Dit geldt ook voor informatie verschaft door derden. Schattingen en taxaties zijn afhankelijk van de mening van de desbetreffende auteur op het moment van ontwerpen. Dergelijke schattingen of taxaties kunnen achterhaald zijn of door recente ontwikkelingen gewijzigd, zonder dat deze schattingen, taxaties, onderzoeken en verschafte informatie is gewijzigd. De door derden verschafte inhoud of de inhoud uit meningen van derden hoeven niet overeen te komen met de meningen van de Commerzbank AG; ze kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Vooral de feiten in verband met productinformatie dienen enkel ter illustratie en zijn geen weergave van verklaringen betreffende toekomstige winsten of verliezen. Alle voorwaarden en bepalingen zijn niet-bindende indicaties van de marktactiviteit op de sluitingsdag.

De Commerzbank Group en/of haar leidinggevende organen, leidinggevenden en personeel kunnen aandelen of interesten in obligaties of financiële middelen hebben (gehad) die het onderwerp zijn van deze inhoud, en in het bijzonder wat betreft meningen, schattingen of taxaties. Bovendien kan de Commerzbank AG marktleiderschappelijke functies voor zulke obligaties hebben aangenomen. De Commerzbank AG mag ook bank- of andere adviserende diensten aan de uitgevers van zulke obligaties verlenen.

Geen verklaringen en garanties voor de inhoud en links.
De Commerzbank AG houdt zich voortdurend bezig met het controleren en bijhouden van dit Internetportaal. Desondanks kan er actuele informatie ontbreken. Wij geven geen verklaringen en garanties voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die wij verstrekken; noch voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de webpagina’s waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De Commerzbank AG verschaft deze hyperlinks enkel ter informatie en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Let op:
Dit Internetportaal is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. De Nederlandse versie is een niet-bindende vertaling en uitsluitend voor uw gemak.

Reuters

Reuters’inhoud is intellectueel eigendom van Reuters Limited. Het kopiëren, heruitgeven of herdistribueren van Reuters’inhoud, inclusief opslag, omkadering of soortgelijke middelen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reuters uitdrukkelijk verboden. Reuters is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud, of enige handeling die hiermee gepaard gaat. Reuters en het Reuters’ sfeerlogo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de wereldwijde Reuters’ bedrijfsgroep.

Disclaimer module AANDELENOPTIES

De module AANDELENOPTIES/COSOPIA is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in Duitsland onder Duits recht en van wie het personeel woonachtig is in Duitsland. De op deze pagina’s getoonde informatie is uitsluitend bedoeld voor deze entiteiten en personen. De Commerzbank AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van deze informatie voor andere personen of andere locaties. Internetters die vanaf andere locaties van deze site gebruik maken, doen dit op eigen verantwoording en voor eigen risico. De Commerzbank AG neemt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven dat deze website, het gebruik ervan of de informatie in overeenstemming is met de wetten die op deze locaties van toepassing zijn. Het terugnemen van informatie dient de andere gebruikers niet te beïnvloeden.

Obligatienoteringen worden zonder garantie verschaft en dienen op geen enkele wijze te worden beschouwd als advies of aanbeveling.

Privacy

Commerzbank AG, Filiaal Brussel beschouwt de bescherming van uw persoonsgegevens als een topprioriteit. Wij leven de voorschriften inzake de bescherming van gegevens dan ook strikt na, in overeenstemming met de huidige wetgeving; in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Persoonsgegevens worden op deze website enkel verzameld voor zover dat vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is. De volgende verklaring biedt een overzicht van hoe Commerzbank AG, Filiaal Brussel deze bescherming garandeert, welke gegevens er verzameld worden, en waarvoor die dienen.

Dataverwerking op deze website
Commerzbank AG, Filiaal Brussel verzamelt en bewaart automatisch in haar server log files een deel van de informatie die normaal wordt verzonden door de browser, op voorwaarde dat uw browser die informatie beschikbaar maakt. Die gegevens kunnen door Commerzbank AG, Filiaal Brussel niet toegewezen worden aan specifieke individuen. De gegevens worden niet samengelegd met andere databronnen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen soms cookies gekopieerd worden op uw computer, d.w.z. kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser. Zij zorgen er mede voor dat de dienstverlening die we bieden gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger is. Paswoorden worden niet gekopieerd in cookies. De meeste van de cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde sessiecookies en worden automatisch gereset wanneer u internet verlaat. Indien u de sessie beëindigt en uw browser afsluit, zal de cookie een tijdje bewaard worden en dan overschreven of gewist worden door de klant. Onze cookies zullen geen schade toebrengen aan uw computer en bevatten geen virussen.

Web-tracking
Op deze website worden via web-controlling technologieën gegevens in anonieme vorm verzameld en opgeslagen, en dit enkel voor optimaliseringsdoeleinden. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. Ook cookies die enkel onder een pseudoniem gegevens verzamelen en opslaan, kunnen hiervoor gebruikt worden. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden vergeleken met gegevens via de drager van het pseudoniem. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. In overeenstemming met de wet slaat dit ook op het zogenaamde IP-adres van de gebruiker. Het IP-adres zal onherkenbaar gemaakt worden en er zal niets kunnen afgeleid worden over de bezoeker van de website.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens
We zullen u vragen om uw naam, adres en e-mailadres op te geven in een bestelformulier, zodat we u de publicaties of nieuwsbrieven kunnen toesturen die op onze website worden aangeboden of die u hebt besteld. Deze data zullen uitsluitend voor mailing-doeleinden opgeslagen en gebruikt worden.

Ze zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve aan die personen die door de gebruiker zijn aangeduid, bedrijven wiens interventie noodzakelijk is om de gevraagde diensten te bekomen of bedrijven van de Commerzbank Group die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie. Commerzbank AG, Filiaal Brussel zal geen gegevens overdragen aan een niet-EU-staat die geen adequaat niveau van bescherming biedt, tenzij in de gevallen zoals bij wet bepaald, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat gegevens beschermd worden door middel van gepaste contractuele bepalingen.

Bij het invoeren van uw gegevens (naam, adres, e-mailgegevens) in de template, geeft u ons uw toestemming om de gegevens op te slaan en te gebruiken, zodat we de gevraagde informatie kunnen verschaffen. De persoonsgegevens die u vermeldt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, zullen worden opgeslagen tot u uw abonnement opzegt.

Recht op informatie en rechtzetting
U hebt het recht om op elk moment geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die zijn opgeslagen, over wie die gegevens ontvangt, en het doel van het verwerken van uw gegevens. U hebt ook het recht, indien nodig, om een rechtzetting te vragen van onjuiste gegevens of het wissen van onrechtmatig verwerkte gegevens.

De persoon Commerzbank AG, Filiaal Brussel verantwoordelijk is voor het controleren van de gegevensbescherming, zal u informatie bezorgen over de gegevens die zijn opgeslagen.

Verdere informatie
We danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom willen wij te allen tijde beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden over de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u nog bijkomende informatie wenst te bekomen die niet staat vermeld in deze verklaring, of indien u meer gedetailleerde informatie wenst over een bepaald onderwerp, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij Commerzbank AG, Filiaal Brussel.

Commerzbank AG
Filiaal Brussel
Louis Schmidtlaan 29
B-1040 BRUSSEL
Email: DataprotectionBRU@commerzbank.com

Auteursrecht

De Commerzbank AG bezit alle auteursrechten van deze website. Downloaden, kopiëren en opslaan van de hele of delen van deze website is alleen toegestaan mits het om privé-gebruik gaat. Overige maatregelen of doelen vereisen schriftelijke toestemming van de Commerzbank AG. Links naar dit Internetportaal of COSOPIA Internetpagina’s in een frame zijn verboden en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de Commerzbank AG. De Commerzbank AG garandeert u buitengewone toewijding en naleving van de desbetreffende wetten wat betreft uw persoonlijke gegevens.